เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498

 

 

 

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498 วันที่ 20 กันยายน 2498 จังหวัดสุพรรณบุรี

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498

วันที่ 20-21 กันยายน 2498 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

อันความงามสง่าน่ารัก ความอ่อนโยน ละมุนละม่อม ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีของเรานั้น เป็นที่ปรากฎในทุกหนทุกแห่ง ที่พระยุคลบาทได้เหยียบย่างลง ผู้เคยได้เฝ้าชมพระบารมีแล้วครั้งหนึ่ง ย่อมปราถนาจะได้ชมพระบารมีอยู่เสมอไป ไม่เบื่อหน่าย ดวงพระพักตร์ที่อ่อนโยน แววพระเนตรที่เปี่ยมด้วยพระกรุณาเป็นเนืองนิจ พระกระแสเสียงที่นุ่มนวล พระวาจาที่ไพเราะ รอยพระสรวลที่งดงาม ประทับแน่นอยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยถ้วนหน้า ที่มีวาสนาได้เฝ้าชมพระบารมีทั้งสองพระองค์ ซึ่งก่อนนี้โดยมากเป็นชาวพระนครและธนบุรี เพราะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปในชนบทห่างไกลเลย ทั้งๆที่ทรงมีพระราชปรารถนาด้วยความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ท่าน ที่อยู่ในเขตชนบทจะเสด็จไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ

จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2498 จึงทรงมีพระบรมราชวโรกาสเหมาะ และทรงถือเอา พระบรมราชโอกาสนั้นในทันที ด้วยมีพระราชหฤทัยปรารถนาแน่วแน่อยู่แล้ว ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกชนบท ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใด

ราษฎรในจังหวัดภาคกลาง เป็นพวกที่มีบุญวาสนาได้เฝ้าชมพระบารมีก่อนราษฎรจังหวัดภาคอื่น เพราะเพื่อความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ได้ทรงมีพระราชดำริจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคกลางเป็นพวกแรก

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498 วันที่ 20 กันยายน 2498 จังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานองคมนตรี และ คณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ ส่งเสด็จ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2498 เวลา 8.00 น.

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498 วันที่ 20 กันยายน 2498 จังหวัดสุพรรณบุรี

เสด็จฯ ถึงทางแยกเข้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เวลา 9.00 น.

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498 วันที่ 20 กันยายน 2498 จังหวัดสุพรรณบุรี

เสด็จฯ เข้าเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 10.57 น.

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498 วันที่ 20 กันยายน 2498 จังหวัดสุพรรณบุรี

ประทับในปะรำที่ประทับ อำเภออู่ทอง

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498 วันที่ 20 กันยายน 2498 จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ จากที่ประทับให้ราษฎรเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด เหมือน ทรงเป็นหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้น มิได้ถือพระองค์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้สูงส่ง

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498 วันที่ 20 กันยายน 2498 จังหวัดสุพรรณบุรี

ทรงถามทุกข์สุขราษฎรด้วยทรงมีความห่วงใยอย่างแท้จริง

เสด็จฯ ถึงวัดป่าเลไลยก์

เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคกลาง พุทธศักราช 2498 วันที่ 20 กันยายน 2498 จังหวัดสุพรรณบุรี เสด็จฯ ถึงวัดป่าเลไลยก์ ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับเจ้าคุณธรรมดิลก และทรง

ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับเจ้าคุณธรรมดิลก (***สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช .. ปุ่น ปุณฺณสิริ)  และทรงนมัสการพระพุทธปฎิมากรวัดป่าเลไลยก์

ทรงชักผ้าห่มถวายองค์พระพุทธปฎิมากร

ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินก้นถุงแก่หญิงชรา

รถยนต์พระที่นั่งกำลังแล่นผ่านแถวนักเรียนใกล้ซุ้มรับเสด็จฯ

ทรงถ่ายรูปประชาชน ที่มาเฝ้าชมพระบารมี ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ขณะเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ขณะเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายของ ทรงรับ แล้วพระราชทานเงินก้นถุงตอบแทน ราษฎรสุพรรณบุรี ปิติตื่นเต้นเป็นล้นพ้น ที่ได้เฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดถึงเช่นนี้

ในบริเวณท่าเรือ ทรงมีพระราชปฎิสันถารด้วยอย่างอ่อนโยน และทรงแย้มพระสรวลแจ่มใส เป็นที่ชื่นใจยิ่งนัก เสด็จเรือพระที่นั่ง ท่ามกลางพสกนิกรผู้ไปเฝ้า ฯ ส่งเสด็จ ฯ คับคั่ง

ถึงประตูน้ำโพธิ์พระยา เวลา 15.00 น.
ปลัดกระทรวงเกษตร อธิบดี และข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้ารับเสด็จฯ

ทรงสนพระราชหฤทัยฟังอธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ
โครงการสุพรรณ

ทรงสนพระราชหฤทัยทอดพระเนตรแผนจำลองโครงการสุพรรณ ในลุ่มน้ำสุพรรณ

เสด็จฯ ถึงหน่วยเรือพยาบาล เวชพาหม์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสภากาชาดไทย ให้ปฎิบัติการในลำน้ำสุพรรณ

เสด็จฯ ถึงหน่วยเรือพยาบาล เวชพาหม์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสภา
กาชาดไทย ให้ปฎิบัติการในลำน้ำสุพรรณ และทรงมีพระราชปฎิสันถารกับคณะนาย
แพทย์ และพยาบาลประจำเรือ

ทรงแวะเยี่ยมและมีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มารับการรักษาพยาบาลที่เรือ เวชพาหน์

ทรงเจิมเรือ เวชพาหน์

ตำหนักแพที่ประทับในบริเวณเขต ประตูน้ำ ชลมารคพิจารณ์

เสด็จพระราชดำเนินถึง ประตูน้ำ ชลมารคพิจารณ์ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 17.00 น. และทรงตำหนักแพที่ประทับในบริเวณเขต

ประตูน้ำ ชลมารคพิจารณ์

รุ่งขึ้นวันที่ 21 กันยายน 2498 เวลา 8.15 น. เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักแพ
ที่ประทับ ไปทอดพระเนตรการทดลองปลูกพืชไร่ - นาผสม และปลูกปอ ของกระทรวง
เกษตร

ประทับเรือยนต์เครื่องติดท้าย เสด็จพระราชดำเนินไปตามคลองส่งน้ำสายสอง

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นท่าเรือดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์
***( เดิมดอนเจดีย์เป็นเพียงชื่อตำบลหนึ่งซึ่งขึ้นการปกครองอยู่กับ อ.ศรีประจันต์ ห่างจากที่ว่าการ อ.ศรีประจันต์ ข้ามฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) 16 กม. เมื่อองค์พระสถูปเจดีย์ได้รับการบูรณะ ชุมชนตำบลดอนเจดีย์ก็เติบโตจนปี 2505 ได้ยกฐานะเป็น กิ่ง อ.ดอนเจดีย์ และเมื่อปี 2508 จึงแยกเป็นอำเภอดอนเจดีย์ )

แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือดอนเจดีย์ ไปยังอนุสรณ์ดอนเจดีย์

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดให้สร้างเป็นองค์เจดีย์ไว้

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดให้สร้างเป็นองค์เจดีย์ไว้ ณ
ที่ซึ่งทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา แม่ทัพพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ
เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. 2135

ทรงจุดธูปเทียนถวายเครื่องราชสักการะบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทันใดนั้น เบื้องบนท้องฟ้าก็ปรากฏชัดซึ่งมหาศุภนิมิต มหัศจรรย์ประจักษ์แก่ดวงตา
หลายร้อยหลายพันคู่ เมฆใหญ่น้อยรวมตัวเข้าเป็นหมู่ดูประหลาด ราวควันระเบิด
ปรมาณูทรงอำนาจพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นมงคลนิมิตสำแดงว่า พระวิญญาณสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ได้เสด็จ ฯ มารับเครื่องราชสักการะบวงสรวงของสองกษัตริย์ขัตติย
นารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ราษฎรเข้าเฝ้า ที่ปะรำที่ประทับ ณ บริเวณอนุสรณ์ดอนเจดีย์

เด็กน้อยผู้หนึ่งได้เข้าไปเฝ้า ฯ จนชิดพระวรกาย ท่ามกลางคววามชื่นอกชื่นใจของพี่ป้านาอาและปู่ย่าตายาย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 

เวลา 14.10 น. เสด็จพระราชดำเนินออกจากตำบลดอนเจดีย์ สู่พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หยุดรถพระที่นั่ง เมื่อเห็นราษฎรมานั่งตากแดด
พนมมือรอรับเสด็จอยู่ข้างทาง

แผนที่แสดงเส้นทาง เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎร พ.ศ. 2498

แผนที่แสดงเส้นทาง เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมราษฎร พ.ศ. 2498 สุพรรณบุรี


ทรงเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ. 2498
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2502
เสด็จ
พระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
เสด็จ
พระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2512
เสด็จ
พระราชดำเนินวัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2516
เสด็จพระราชดำเนิน
ถวายพระกฐิน ณ วัดสุวรรณภูมิ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
เสด็จ
พระราชดำเนินเปิดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
และทรงงานเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2523
เสด็จ
พระราชดำเนินบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


บันทึกภาพประวัติศาสตร์ พิธีแสดงความอาลัย 27 ตุลาคม 2559

น้อมเกล้าส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จยาตรราชวิถีสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

บันทึกภาพประวัติศาสตร์ พิธีแสดงความอาลัย 27 ตุลาคม 2559

 เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
วันที่ 25 มกราคม 2502

ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2509

เสด็จพระราชดำเนินวัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว)
วันที่ 12 มีนาคม 2512

พลับพลาที่ประทับ บนเขื่อนกระเสียว

เสด็จด่านช้าง
15 กรกฎาคม 2518

เปิดใจอดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่อง ประกอบเครื่องเสวยถวาย กว่า 40 ปี

เปิดใจอดีตหัวหน้าฝ่ายห้องเครื่อง ประกอบเครื่องเสวยถวาย กว่า 40 ปี
นายชุมพล มัจฉา

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

home suphanbiz

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี home suphanbiz

 

Last modified: 12/10/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other