จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี
 

งานประเพณีตักบาตรเทโว
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559
ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่ชาวสุพรรณบุรี ยึดถือปฏิบัติกันมา ตั้งแต่ครั้ง บรรพบุรุษ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ เพราะเป็นการจัดงานตักบาตรเทโว ที่มีความสอดคล้องกับพุทธตำนานมาก ในสมัยพุทธกาล เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาได้เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม จนกระทั่งพระพุทธมารดาได้บรรลุ ซึ่งพระอริยมรรค อริยผล เป็นพระอรหันต์ภูมิแล้วจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์ วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์นั้น เรียกว่า "วันเทโวโรหณะ" ซึ่งจะมีพระอรหันต์พร้อมด้วยสาธุชนมารอรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการใส่บาตรอย่างมากมายขึ้น เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันตักบาตรทำบุญซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธและสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป

   วันที่ 11 ตุลาคม 2559 งานแถลงข่าวตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ชมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุสมัยทวารวดี และในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัดต่างๆที่จัดงานประจำทุกปี อาทิเช่น

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขาดีสลัก
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 06.30 น.
กำหนดการจัดงานวันที่ 18 ตุลาคม 2559 “ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2559 ” ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจาก มณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา ขบวนนางฟ้า ขบวนกลองยาว ขบวนเปรต การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ชมนิทรรศการของดี การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภออู่ทอง ฯลฯ

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดเขากำแพง
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 0
8.00 น.
กำหนดการจัดงานวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดเขากำแพง
ตำบลดอนคา จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 08.00 น. พิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี ชมขบวนเทวดา นางฟ้า และขบวนสิงโต
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 0
7.00 น.
กำหนดจัดงานในวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
รูปพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดหัวเขา
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2559
ณ วัดหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมภายในงานพบกับ การแข่งขันโมโตครอส การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันชกมวย ฟุตบอลดาราและพบกับศิลปินนักร้อง จ่อย ไมล์ทองคำ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร.
035-525863, 035-525880

www.tatsuphan.net

งานประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นคำย่อมาจาก "เทโวโรหณะ" หมายถึง การเสด็จลงจาก เทวโลกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาในแคว้นทั่วชมพูทวีป เริ่มตั้งแต่เมืองราชคฤท์, พาราณสี, เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นราชปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ, พระพุทธบิดา, พระนางมหาปชาบดีโคตมี, พระนางยโสธราพิมพา และราหุลราชกุมาร ตลอดถึงพระประยูรญาติทั้งหลาย ให้บรรลุมรรคผลตามสมควร แก่อุปนิสัยของตนแล้ว

พระองค์ทรงรำลึกถึงพระนางสิริมหามายา ซึ่งได้สิ้นพระชนม์หลังจากพระองค์ประสูติได้ 7 วัน ทรงดำริที่จะสนองคุณพระพุทธมารดา ซึ่งมีพระคุณมากมายยิ่งนัก จะหาอะไรเปรียบปานมิได้ ทรงวินิจฉัยโดยรอบคอบแล้ว เห็นว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสนองคุณพระพุทธมารดา เป็นการใช้หนี้ค่าน้ำนมให้คู่ควรกันได้ นั่นคือ พระอภิธรรม

ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 นับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา ครั้นออกพรรษาแล้ววัน แรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธเจ้าจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ มี ประชาชนไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือว่า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า "ตักบาตรเทโว" ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 คือ หลังวันออกพรรษา 1 วัน

  


Last modified: 10/10/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery