จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี


 

 

 

 

 
ข้าวขวัญ สุพรรณ  อำเภอเมือง
ข้ า ว เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์   ของดีเมืองสุพรรณ
   
ประเทศไทย ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ แต่ละปีประเทศไทย มีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาด เป็นอาหารให้คนไทยทั้งประเทศ และส่งไปขายยังต่างประเทศ ให้ได้ลิ้มลองรสชาดของข้าวไทย แต่จะมีใครเคยมองถึง วิธีการผลิต ก่อนจะมาเป็นข้าวสวยแสนอร่อยในจาน
   จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการผลิตอาหารที่มีมาแต่อดีต พื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเกษตรก้าวหน้า ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว (Green Revolution ) ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตจากภายนอก จนเป็นต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค
   ข้าวขวัญสุพรรณ เป็นข้าวที่ผลิตขึ้นตามแนวทางข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลูกโดยเตรียมดินปกติ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติ .......ก่อนซื้อข้าว ลองมองหาที่มาของการผลิต


เดชา ศิริภัทร  ผู้อำนวยการมูลนิธิข้าวขวัญ

ประวัติการเกิดขึ้นของข้าวขวัญสุพรรณ

 เริ่มจากมูลนิธิข้าวขวัญ ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย์  ต้านทานโรค ให้ผลผลิตสูง รสชาติอร่อย เป็นการผสมพันธุ์กันระหว่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวนาปรัง เพื่อให้พันธุ์ข้าวที่ได้นั้นสามารถปลูกในระบบนาปรัง และมีการปลูกทดสอบถึง 8 ครั้ง จากนั้นจึงแจกให้ชาวนานำไปปลูกทดสอบและคัดเลือกต่อในพื้นที่ บ้านลุ่มบัว อ.เมือง เป็นจำนวน 5 สายพันธุ์  187 ตัวอย่าง โดยมีพันธุ์ ขาวตาเคลือบ เหลืองอ่อน เจ๊กเชยเบา พญาชม มะลินาปรัง ซึ่งเมื่อต้นข้าวออกรวงก่อนเก็บเกี่ยว ได้มีเกษตรกร 127 รายจาก 18 จังหวัด มาทำการคัดเลือกตัวอย่างที่ชอบคนละ 15 ตัวอย่าง นำไปปลูกทดสอบที่บ้านลุ่มบัว อ.เมือง 15 ตัวอย่าง และบ้านดอน อ.อู่ทอง 15 ตัวอย่าง
  
หลังจากนั้นได้มีการจัดเวทีทดสอบคุณภาพการหุงต้มให้ชิม และคัดเลือกข้าวที่อร่อยและคุณภาพดี มีผู้บริโภคและตัวแทนโรงสีเข้าร่วม จำนวน 117คน ตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ขาวตาเคลือบ37  เจ๊กเชยเบา21  และเหลืองอ่อน13  สู่การเป็นข้าวขวัญสุพรรณ และทำการปลูกสายพันธุ์ละ 5 ไร่ เพื่อเป็นพันธุ์ขยายโดยเกษตรกร  โดยเกษตรกรปลูกข้าวขวัญสุพรรณ (ขาวตาเคลือบ) 125 ไร่ จำนวน 14 ราย มูลนิธิข้าวขวัญดูแลการปลูก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณและสมาคมโรงสีข้าว เป็นผู้รับซื้อภายใต้แบรนด์ “ข้าวขวัญสุพรรณ”

   ในโครงการความร่วมมือนี้ ได้มีกลุ่มภาคีร่วม อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิข้าวขวัญ หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มเกษตรกรชาวนา ซึ่งได้มีการทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อพัฒนาเป็นข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปลอดจากสารเคมีฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี และนำมาแปรรูปเพื่อจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ซึ่งในบันทึกความร่วมมือนั้น ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเกษตรกร และมูลนิธิข้าวขวัญ โดยในพิธีลงนามข้อตกลงนั้น ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธาน และร่วมลงนามเป็นสักขีพยานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเป้าหมายหลักของโครงการก็คือ “ความรับผิดชอบร่วมกันของภาคีร่วม เป็นความร่วมมือในการสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม และเจริญก้าวหน้ามั่นคง ตามโครงการที่กำหนดไว้”
   การคาดการการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณเดือน กรกฎาคม จะเริ่มดำเนินเก็บเกี่ยวได้ พันธุ์ที่เพาะปลูกคือพันธุ์ขาวตาเคลือบ โดยมีพื้นที่เพราะปลูกอยู่ที่อำเภออู่ทองและอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ 150 ไร่ คาดว่าจะผลผลิตประมาณ 150 ตัน ซึ่งจะนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อขายประมาณ 100-120 ตันข้าวเปลือก โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว หจก. ต.ทวีรุ่งเรือง จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแปรรูป และบรรจุถุง โดยที่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่าย ซึ่งการดำเนินการจัดทำโครงการ
“ความร่วมมือพัฒนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี” นี้ได้ดำเนินการโดยการระดมทุนจากผู้สนใจ แบ่งเป็น 100 หุ้น ๆ ละ 16,000 บาท โดยมีข้อตกลงคือเราจะจ่ายเงินมัดจำให้กับผู้ปลูกข้าวก่อน 2 เปอร์เซ็นต์ และจะรับซื้อในราคาประกันของรัฐบาลและเพิ่มเงินให้อีก 1,000 บาท ทั้งนี้ในการขายหุ้นเพื่อระดมทุนนั้น ก็เพื่อนำมาเป็นทุนในการซื้อข้าวจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดจำหน่าย โดยในการดำเนินโครงการนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในฤดูกาลนี้ทั้งสิ้น 15 ราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเก็บเกี่ยว ภายในเดือน กรกฎาคม - เดือนกันยายน 2555 และสามารถผลิตออกจำหน่ายได้ ประมาณเดือน ตุลาคม 2555 ในส่วนของผู้ถือหุ้น นั้น มีทั้งหมด 21 ราย โดยจัดสรรตามความสมัครใจในการซื้อหุ้น

   มาจนถึง ณ ปัจจุบัน เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยว จนครบทุกแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการ และได้ทำการแปรรูปเป็น ข้าวสารสต๊อกไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการบรรจุถุง โดยวิธีการบรรจุแบบสุญญากาศ ถุงละ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการ ซื้อ ขาย ซึ่ง ณ ตอนนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีร่วมในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน “ข้าวขวัญสุพรรณ” เพื่อออกสู่ตลาด ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ต่อไป


มูลนิธิข้าวขวัญ

มูลนิธิข้าวขวัญเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น พัฒนาพันธุกรรมข้าว และพืชพื้นบ้าน วิจัยและพัฒนาผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนค้นหาทางเลือกร่วมกับเกษตรกรในการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี
ปี พ.ศ. 2527 มูลนิธิข้าวขวัญ ได้เริ่มต้นจากโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการส่งเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขณะนั้นอยู่กับสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ( ATA )
ปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวจากสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก่อตั้งองค์การใหม่ขึ้นมาในนาม ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม ( Technology for Rural and Ecological Enrichment : TREE )

ปี พ.ศ. 2541 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิข้าวขวัญ โดยมีสำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามในเขต จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการผลิตอาหารที่มีมาแต่อดีต พื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเกษตรก้าวหน้า ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว (Green Revolution ) ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตจากภายนอก จนเป็นต้นเหตุของปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ปัจจุบันมูลนิธิข้าวขวัญ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 7 ไร่ครึ่ง ในเขตเทศบาลท่าเสด็จ ต. สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด สุพรรณบุรี 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.อู่ทอง อ. เดิมบางนางบวช และ อ.ดอนเจดีย์ รวมทั้งเครือข่ายเกษตรทั่วประเทศกว่า 50 เครือข่าย

http://www.khaokwan.org/khaokwan.html
สอบถามข้อมูล

มูลนิธิข้าวขวัญ
13/1 ม.3 ถ.เทศบาลท่าเสด็จ1 ซ.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สพรรณบุรี 72230
office :
13/1 Mho 3
Tedsaban Tha saded1 Road,
Soi 6 Tambon Sarkaew
Muang District,
Suphanburi Province
Thailand 72230
Tel. 035-597193
E-mail : khao-kwan@hotmail.com


สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมือง


อำเภอเมือง
วัดป่าเลไลยก์
หอคอยบรรหาร-แจ่มใส
อุทยานมังกรสวรรค์
พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี
วัดแค
คุ้มขุนแผน
อุทยานมัจฉา วัดพระนอน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร
โรงละครแห่งชาติ
วัดหน่อพุทธางกูร
วัดพระรูป
บ้านยะมะรัชโช
พิพิธภัณฑ์ ชาวนาไทย
กำแพงเมืองเก่าและประตูเมือง
สระศักดิ์สิทธิ์
วัดสนามช
วัดสุวรรณภูมิ
ตลาดริมน้ำยามเย็นโพธิ์พระยา
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
วัดพร้าว
วัดวรจันทร์
มูลนิธิข้าวขวัญ
วัดสำปะซิว
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
วัดโพธิ์เจริญ
วัดปู่บัว

แผนที่ตัวเมืองสุพรรณ

พิกัด: N 14 30.540 E 100 01.860


Last modified: 02/10/14
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery