จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรีร้านอาหารในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมแผนที่จังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมภาพถ่ายจังหวัดสุพรรณบุรี
วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง


 

 

 

 

 
เส้นทางออมบุญห้าขุนเขา
" เมืองโบราณอู่ทอง "
   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี พร้อมแล้วที่จะนำทุก ๆท่านเข้าสู่พุทธสถาน แดนดินถิ่นกำเนิดปฐมปฐพีมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล ในมิติ Unseen Purpose Buda Destination ศูนย์กลางพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดของแผ่นดินสยาม เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในแง่มุมที่หลาย ๆ ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน ตามเส้นทางรอยบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แผนที่ ออมบุญ 5 ขุนเขา


แผนที่ ออมบุญ 5 ขุนเขา


 แดนดินปฐมปฐพีอันศักดิ์สิทธิ์ถิ่นกำเนิด กลิ่นอายความสุขแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ ความมหัศจรรย์ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ซ่อนเร้นความเชื่อศรัทธาแห่งพลานุภาพในพุทธคุณของธรรมะอันบริสุทธิ์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งในพิภพ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ขอน้อมนำเข้าสู่สรวงสวรรค์ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยกันทั้งสิ้น เส้นทางบุญไหว้พระออมบุญห้าขุนเขาเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง

 

วัดเขาถ้ำเสือ

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขาถ้ำเสือ แดนดินถิ่นธรรมะ ศีล สมาธิ ปัญญา จิต กาย ใจ ให้เป็นปัจจุบัน มหามงคลในพระธรรมคำสอนพุทธองค์ วัดเขาถ้ำเสือ- ขุนเขา พุทธสถานสถิตประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณตัวแทนแห่งพุทธองค์แกะสลักลอยนูนเด่นเป็นสง่า ผ่านลมฝนมาเนินนานนับพันปี รอคอยพุทธศาสนิกชน ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้ไปสัมผัสอำนวยอวยชัยขอพรพึ่งพระบารมี สถิตสถาพร ณ จุดชมวิว ชั้นสรวงสวรรค์แห่งขุนเขา มีสวนป่าจันทร์ขาว ป่าสุพรรณนิการ์เหลืองอร่าม ส่งกลิ่นหอมอบอวนทั่วขุนเขา มีสวนป่าหินธรรมชาติสลับซับซ้อนล้วนงามตา ถือเป็นเครื่องพุทธบูชาแด่พุทธองค์ ที่สถิตสถาพร ณ สรวงสวรรค์ชั้นแห่งขุนเขานี้ตลอดกาล พระพุทธคุณแห่งพุทธสถานแห่งนี้เป็นแดนดินถิ่นกำเนิดกรุพระเครื่องถ้ำเสือที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย ในตำนานพระฤๅษี สุวรรณภูมิ เป็นผู้สร้าง
 *** ภาพจำลอง อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

วัดเขาทำเทียม

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขาทำเทียม แดนดินถิ่นธรรมะ เทียมสวรรค์ ปุษยคีรี ขุนเขาดอกไม้ สรวงสวรรค์แดนมหามงคลในพระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธสถานวัดเขาทำเทียม ขุนเขาแห่งนี้ที่พุทธศาสนิกชนชาวบ้านย่านนี้เรียกขานกันว่าวัดเขาเทียมสวรรค์ หากเทียบกับสมัยพุทธกาลก็เฉกเช่นเดียวกับปุษยคีรีสังฆารามในสมัยพุทธกาล ขุนเขาแห่งนี้มีเพิงผาหน้าถ้ำเป็นที่พำนักของ อัครสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เส้นทางรอยบุญพระโสณเถระ และพระอุตตระเถระขณะที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธองค์ ร่องรอยบุญมหากุศลของพุทธสถานแห่งนี้มีพระอุโบสถ์ ใบเสมาหินเก่าแก่โบราณ เล่าขานตำนานปฐมพระอุโบสถ์ในสยามประเทศ มีสวนป่าลีลาวดีนานาพันธุ์ สุพรรณนิการ์เหลืองอร่าม เป็นเครื่องพุทธบูชาอยู่คู่พุทธสถานแห่งนี้ กลิ่นอายของพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ยังคงตรึงตาตรึงใจให้พุทธศาสนิกชน ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้อาศัยพึ่งบุญบารมี เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรใบบุญตราบเท่าทุกวันนี้ อานุภาพแห่งพุทธคุณ ธรรมชาติก่อให้เกิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดบนยอดขุนเขาแห่งนี้ ใกล้ ๆ กับเพิงผาถ้ำที่พำนักของพระอริยสงฆ์ผู้เปรียบล้นด้วยเมตตาธรรม บ่อนทีแห่งนี้ไม่เคยเหือดแห้ง ยังคงเปี่ยมล้นด้วยน้ำพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เฉกเช่นเดียวกับพุทธเมตตาของพุทธองค์ที่มีต่อสรรพสิ่งในพิภพนี้
 
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม แดนดินถิ่นธรรมะ เมืองอู่ทองศรีทวารวดี

สรวงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ ณ ขุนเขาวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม แดนดินถิ่นพุทธคุณบารมีแห่งหลวงพ่อสังฆ์ เผยแผ่บารมีธรรม ณ เพิงผาหน้าถ้ำบนยอดขุนเขามานานนับพันปีด้วยรัศมีแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ ได้คุ้มครองปกปักษ์รักษาพุทธศาสนิกชนทั่วหล้า ได้น้อมนำจิตขอพึ่งพระบารมี สรวงสวรรค์แห่งขุนเขานี้มีสมมุติแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรอยพระบาทจำลองครอบด้วยมณฑปช่างวิจิตรงดงามราวกับหมู่เหล่าทวยเทพเทวดา นางฟ้า บรรจงสร้างสรรค์เพื่อเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแห่งธรรมะ แดนดินชั้นสรวงสวรรค์แห่งนี้มีสระปทุมสีแดงเบ่งบาน หอมอบอวลด้วยดอกลีลาวดี มีองค์พระเจดีย์โบราณสถานสมัยทวารวดีเป็นพุทธสถาน เป็นเครื่องพุทธบูชา เป็นมหามงคลยิ่งใหญ่ไพศาลสำหรับพุทธศาสนิกชนได้มาเจริญศรัทธากราบไหว้ขอพรแดนดินถิ่นธรรมะอันบริสุทธิ์แห่งนี้
 


วัดเขากำแพง

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขากำแพง แดนดินถิ่นธรรมะ พระสุเมรุปล่องภูเขาไฟ ที่เผาไหม้ดับกิเลส ด้วยแสงแห่งธรรม สรวงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ ณ ขุนเขาวัดเขากำแพง แดนดินถิ่นยอดพระสุเมรุปล่องภูเขาไฟ ที่เผาไหม้กิเลส ดับทุกข์ในทรวงด้วยปริศนาธรรมคำสอนของพุทธองค์บรรจงสร้างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหินหยกล้ำค่างามตา ด้วยแสงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธบารมีให้พุทธศาสนิกชนได้ขอพึ่งพรพระบารมีแห่งธรรม ทัศนาทิวทัศน์สัมผัสกลิ่นอายอารยธรรมล้ำยุค ก่อกำเนิดแผ่นดินโลกด้วยธรรมะแดนสวรรค์ชั้นนี้มีสระน้ำพุทธมนต์ สวนป่านานาพันธุ์ไม้โบราณประจำถิ่นฐานเบ่งบาน ชูช่อออกดอกส่งกลิ่นอบอวล เป็นเครื่องพุทธบูชาอยู่ประจำขุนเขาแห่งนี้ พุทธศาสนิกชนใดใฝ่รู้ธรรมชี้นำดวงชะตาด้วยแสงแห่งธรรมะหากมีบุญบารมีที่ดีพอต่อกัน ก็จะพบพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันงดงามทำนายทายทักด้วยหลักธรรม ช่วยดับทุกข์ในจิตใจได้หลุดพ้นเหตุแห่งทุกข์
 


วัดเขาดีสลัก

ตามรอยพระอริยสงฆ์พระโสณเถระและพระอุตตระเถระ อัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางรอยบุญศูนย์กลางพุทธศาสนาสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สรวงสวรรค์ ปฐมปฐพี ในพระธรรมคำสอนของพุทธองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดเขาดีสลัก แดนดินถิ่นธรรมะ เบญจอารามห้าขุนเขาทวารวดี

สรวงสวรรค์แห่งพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ ณ ขุนเขาวัดดีสลัก แดนดินถิ่นพระพุทธบาทจำลองนูนล้ำค่าทางจิตใจ สัมผัสปริศนาธรรมอันยิ่งใหญ่ขอพรพระบารมีพระบรมสารีริกธาตุ กรุพระถ้ำเสือ นมัสการองค์มหาเจดีย์ศรีทวารวดีเมืองศรีอู่ทอง สถิตย์สถาพรอยู่บนยอดขุนเขาบารมีแห่งธรรมะอายุนับพันปี สัมผัสแดนดินถิ่นกำเนิดพุทธศาสนาขอพรพึ่งบารมีแห่งทานบูชาด้วยสระน้ำศักดิ์สิทธ์ ชมทิวทัศน์งามตามองเห็นทั่วหล้าดังปริศนาแห่งแสงธรรมของพุทธองค์ คุ้มครองผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามคำสอนพุทธองค์ชั้นสรวงสวรรค์แห่งขุนเขานี้มีสระปทุมสีแดง สวนหินเพิงผาหน้าถ้ำ พันธุ์ไม้นานาพันธุ์มีมณฑปที่หมู่เหล่าทวยเทพเทวดานางฟ้าบรรจงสร้างเสริมเติมแต่งด้วยแรงศรัทธาวิจิตรงดงามตา รวมกับสรวงสวรรค์เพื่อเป็นเครื่องพุทธบูชา พุทธศาสนิกชนที่มีบุญบารมีได้มาเยี่ยมยลก็สุขล้นด้วยเสน่ห์แห่งธรรม เก็บภาพความทรงจำไปช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพุทธองค์ให้เป็นทานบารมี ในการเดินทางมากราบไหว้พระออมบุญห้าขุนเขาทวารวดีเมืองศรีอู่ทอง ให้เจริญยิ่งสืบไปตราบนานเท่านาน
 


สอบถามข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
โทร.
0 3553 5789 , 0 3553 6030 , 0 3553 6189
www.tatsuphan.net

 สอบถามข้อมูล

 

แผนที่เส้นทาง สุพรรณ - อ.อู่ทอง


สถานที่ท่องเที่ยว อำเภออู่ทอง
ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
วัดเขาดีสลัก
ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
นอุทยานพุม่วง-คอกช้างดิน
บ้านขาม
สวนหินธรรมชาติ พุหางนาค
สวนกล้วยอู่ทอง
วัดเขาทำเทียม

 


โปรแกรมที่น่าสนใจ

ล่องแม่น้ำสุพรรณ


 

วันเดียวเที่ยวสุพรรณ

 

 


Last modified: 19/02/16
Copy  Right © 2545

จังหวัดสุพรรณบุรี | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other | Suphan Gallery