บ้านดอนคา

 

 

ประเพณีวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านดอนคา ฮ่วม-ฮุ่ม-โฮม-เฮียน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมชมขบวนแห่ประเพณี
วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านดอนคา
ฮ่วม-ฮุ่ม-โฮม-เฮียน
วันที่ 1-2 กันยายน 2560
ณ วัดโภคาราม บ้านดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

อบต.ดอนคา ชวนร่วมงาน “ฮ่วม ฮุ่ม โฮม เฮียน” ชมขบวนแห่วัฒนธรรมชาวลาวเวียง และฐานเรียนรู้ประเพณีดั้งเดิม
 “ฮ่วม ฮุ่ม โฮม เฮียน” ในวันที่ 1 - 2 กันยายน ณ วัดโภคาราม หมู่ที่ 2 ซึ่งในงานจะมีขบวนแห่ประเพณีทางวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงวงดนตรี “สโตน เฮด” พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมฐานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 12 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานการเรียนรู้ เว้าลาวเวียง 2.ฐานการเรียนรู้ การบายศรีสู่ขวัญ 3.ฐานการเรียนรู้ ทำขวัญข้าว 4.ฐานการเรียนรู้ การทำบุญกลางบ้าน 5.ฐานการเรียนรู้ ประเพณีบุญบั้งไฟ 6. ฐานการเรียนรู้ สรงน้ำผู้เฒ่า 7.ฐานการเรียนรู้ การแห่ดอกไม้และไต้พระทราย 8.ฐานการเรียนรู้ ประเพณีสารทลาว 9.ฐานการเรียนรู้ ทำว่าวโบราณ 10.ฐานการเรียนรู้ การทำบุญอัฐิรวมญาติ 11.ฐานการเรียนรู้ ประเพณีข้าวบุญจี่ 12.ฐานการเรียนรู้ การไต้ประทีป


ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดอนคา
พฤษภาคม
ณ บริเวณลานตากข้าวสี่แยกตีนเป็ด
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และวัดโภคาราม กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดอนคา กิจกรรมภายในงาน จะมีการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การแสดงของชุมชนพื้นบ้านลาวเวียง ณ บริเวณวัดโภคาราม และวันรุ่งขึ้นจะมีการแข่งขันจุดบั้งไฟ เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บริเวณลานตากข้าวสี่แยกตีนเป็ด ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี การจัดงานดังกล่าวเป็นการบูชาเทวดาให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล มีน้ำไว้ทำการเกษตรตามความเชื่อดั้งเดิม และชาวตำบลดอนคาก็ให้ความสำคัญกับประเพณีบุญบั้งไฟเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประเพณีนี้ได้เป็นมรดกตกทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
ชาวชุมชนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวเวียง ในอดีตสันนิษฐานกันว่าน่าจะอพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษา ดนตรี และประเพณีต่างๆ อาทิเช่น บุญเดือน 3 (บุญข้าวจี่) สารทลาว ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น


ข้อมูลท่องเที่ยววิถีลาวเวียง ศึกษาวัฒนธรรม-ประเพณีบ้านดอนคา
กุมภาพันธ์ - ทำขวัญข้าว
กุมภาพันธ์ - มีนาคม (ขึ้น 14- 15 ค่ำ เดือน 3) - บุญข้าวจี่ - แห่พระอุปคุต - ถวายข้าวจี่
เมษายน - สงกรานต์ - แห่ดอกไม้ - ไต้ปะทาย
พฤษภาคม (ขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 6) - บุญบั้งไฟ - ขบวนแห่บั้งไฟเอ้ - จุดบั้งไฟถวายพญาแถน
มิถุนายน วันพฤหัสบดีแรกของเดือน 6 - ทำบุญเบิกบ้าน
กันยายน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10) - สารทลาว
ตุลาคม (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11- แรม 1 ค่ำ เดือน 11) - ไต้ประทีป
ตุลาคม (แรม 2 ค่ำ เดือน 11) - ตักบาตรเทโวโรหณะ -แห่พระห่มพระธาตุเจดีย์
พฤศจิกายน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) - ลอยกระทงรอบโบสถ์

วิถีบ้านเฮาลาวเวียง ฮ่วมฮุ้มโฮมเฮียน มาฮอดเฮา สิเว้าว่า"น่าฮักแฮง"

ลาวเวียง บ้านดอนคา
ลาวเวียง เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่มีเชื้อสายลาว อพยพจากเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่บางคนเรียกว่า “ลาวตี้” เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีคำลงท้ายประโยคว่า “ตี้” เสมอ ลาวเวียงเข้ามาตั้งถิ่นฐานปลูกบ้านสร้างเรือนในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

   สมัยเจ้าอนุวงศ์ จากนครเวียงจันทร์ คิดกบฏต่อแผ่นดินตั้งตนเป็นใหญ่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ไปปราบปรามที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และได้กวาดต้อนผู้คนชาวลาวมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน แถบจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี ฯลฯ เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา เวลาที่ล่วงเลยมานานทำให้คนไทยเชื้อสายลาวเหล่านี้ ไม่สามารถทราบได้ว่า บรรพบุรุษอพยพมากันตั้งแต่เมื่อใด และเพราะเหตุใด

   การกินการอยู่ ส่วนมากจะชอบทานปลาร้า ปลาส้ม น้ำพริก ต้มผักจิ้ม ผักสวนครัวก็จะปลูกเองเป็ดไก่ ก็จะเลี้ยงไว้ ปูปลาก็หากินง่าย พอได้มาก็ใส่เกลือตากแดดไว้กินตอนหน้าแล้งประชากรมีน้อย

   ประเพณีที่สำคัญของบ้านดอนคา คือประเพณีบุญเดือน 10 ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะกวนขนมกระยาสารท ประกอบไปด้วย น้ำตาล ถั่ว งา ข้าวตอกข้าวพอง นำมากวนผสมให้เข้ากันเพื่อนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เพราะตั้งแต่สมัยอดีตกาลนั้น ช่วงฤดูเข้าพรรษา เป็นฤดูแห่งการทำนาและเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร จึงได้นำพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้มาทำขนมกระยาสารทเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ซึ่งบ้านดอนคานั้นได้ให้ความสำคัญกับประเพณีบุญเดือน 10 เป็นอย่างมากทุกชุมชนหมู่บ้านจะต้องนำสิ่งของมาทำบุญที่วัดโภคาราม บ้านดอนคาเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ กลางเดือน 10 ประเพณีสาทลาว จะมีเรือมาส กว้าง 5 ศอก ยาว 12 ศอก บรรทุกกล้วยอ้อยมาจากคลองสะพานดำ คณฑี วังระดม สามง่าม หนองบ้านตาแหลว หนองบอน สามแยกหนองโอ่ง หนองจอกเกี้ย หนองป่าทมหนา สามแยกทางหลวง หนองกระเบียน ห้วยหนองไฮ ห้วยใหญ่ ตระกล้า ฮ่อมถันเอก วัดเก่า ตอนกลางคืนจะมีชาวบ้านมาเล่นฟันอ้อย พวกเด็ก ๆ ที่อดยาก จะมาคอยดูเวลาเขาฟันอ้อยขาด ก็พากันแย่งปลายอ้อยเอาไปกัดกินกันด้วยความอร่อย

ตำนานเล่าขานกันมาถึงบรรพบุรุษของบ้านดอนคา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

 

 

 

 

ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร.
035-421444
วัดโภคาราม โทร. 081-8801246

ค่าพิกัด GPS 14.474851, 99.940029

https://www.facebook.com/ศูนย์ฟื้นฟูและอนุรักษ์-วัฒนธรรมประเพณี-ลาวเวียงบ้านดอนคา

 

 

Last modified: 28/08/17

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other