สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

 

 

กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2563
ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี


ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องฅนเสียงเหน่อ
ขอเชิญร่วมงาน
นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563

นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ เครื่องราง ของขลัง

ประธานอำนวยการจัดงาน
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

รองประธานอำนวยการจัดงาน
นายสรชัด สุจิตต์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ

นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ เครื่องราง ของขลัง การประกวดปลาประจำชาติปลากัดสวยงามอาเซี่ยน ๕ ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย
นิทรรศการโชว์ศาสตราวุธโบราณ โดยทีมงาน อโยธยา กรุ๊ป
นิทรรศการโชว์ภาพเกจิคณาจารย์ ยุคเก่าและยุคใหม่ โดย
คุณแอ๋ม กำแพง , คุณยะ ลพบุรี , คุณแบงค์ เพชรบูรพา
นิทรรศการโชว์ไม้แกะสลักเทพเจ้าจีน
นิทรรศการโชว์ปลาน้ำจืดพันธ์ุหายากกว่า 30 ชนิดประกวด
แผง ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนพระเครื่องพระบูชาไทย
(โต๊ะแดงแผงจรยุทธ)
มุมเสวนา นานา สาระเกี่ยวกับพระเครื่องไทย โดย
ผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ
(ในแต่ละกิจกรรมจะมีผู้บรรยายในกิจกรรมนั้น ๆ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องฅนเสียงเหน่อ

ค่าพิกัด GPS


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี
Tourism Business Association of Suphanburi   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน ยกระดับของการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระหว่างสมาชิก

   ให้ความสะดวกและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว จัดหาทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความก้าวหน้าของสมาคม เป็นสื่อกลางในการรวบรวมปัญหาของสมาชิก เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว.........


ทพ. อนุศักดิ์ คงมาลัย
(นายกสมาคมฯ ก่อตั้ง)


นาย
ประดิษฐ์  บุญตันตราภิวัฒน์
(นายกสมาคมฯ 2554)


นายวิเชียร กัณหรัตนชัย
(นายกสมาคมฯ ปัจจุบัน)


กิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2563
ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องฅนเสียงเหน่อ
ขอเชิญร่วมงาน
นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563

ประธานอำนวยการจัดงาน
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

รองประธานอำนวยการจัดงาน
นายสรชัด สุจิตต์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ

นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา เหรียญคณาจารย์ เครื่องราง ของขลัง การประกวดปลาประจำชาติปลากัดสวยงามอาเซี่ยน ๕ ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย
นิทรรศการโชว์ศาสตราวุธโบราณ โดยทีมงาน อโยธยา กรุ๊ป
นิทรรศการโชว์ภาพเกจิคณาจารย์ ยุคเก่าและยุคใหม่ โดย
คุณแอ๋ม กำแพง , คุณยะ ลพบุรี , คุณแบงค์ เพชรบูรพา
นิทรรศการโชว์ไม้แกะสลักเทพเจ้าจีน
นิทรรศการโชว์ปลาน้ำจืดพันธ์ุหายากกว่า 30 ชนิดประกวด
แผง ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนพระเครื่องพระบูชาไทย
(โต๊ะแดงแผงจรยุทธ)
มุมเสวนา นานา สาระเกี่ยวกับพระเครื่องไทย โดย
ผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ
(ในแต่ละกิจกรรมจะมีผู้บรรยายในกิจกรรมนั้น ๆ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องฅนเสียงเหน่อข้อบังคับ ของ
สมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี


หมวดที่ 1 ความทั่วไป

ข้อ 1สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อ 2เครื่องหมายของสมาคม (ถ้ามี) ภาพลายเส้น สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ในกรอบวงกลมด้านล่างมีตัวอักษรเขียนว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อ 3 สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ 76 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ข้อ 4 จุดประสงค์ของสมาคม
4.1.1สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน
4.1.2ยกระดับของการประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ได้มาตรฐาน
4.1.3ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
4.1.4เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
4.1.5เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในระหว่างสมาชิก
4.1.6ให้ความสะดวกและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว
4.1.7จัดหาทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความก้าวหน้าของสมาคม
4.1.8เป็นสื่อกลางในการรับ และรวบรวมปัญหาของสมาชิกเพื่อแจ้งหรือเสนอต่อไปยัง หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.1.9เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวทั่วไป
4.10 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง และการกระทำใด ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งชาติ และไม่จัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด การพนัน และการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน

หมวดที่ 2 สมาชิก

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
5.1สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ถือสัญชาติไทยประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสามารถแยกกลุ่มต่าง ๆ ได้เช่น
- กลุ่มเจ้าของ หรือ ผู้จัดการโรงแรม
- กลุ่มเจ้าของ หรือ ผู้จัดการภัตตาคาร ร้านอาหาร
- กลุ่มเจ้าของ หรือ ผู้จัดการบริษัทนำเที่ยว
- กลุ่มเจ้าของ หรือ ผู้จัดการร้านค้าของที่ระลึก หรือหัตถกรรม
- กลุ่มเจ้าของ หรือ ผู้จัดการรถเช่าหรือรับจ้าง
- กิจการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
5.2สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ชมรมฯ หรือ นิติบุคคลทั่วไป เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคม
5.3สมาชิกกิตติมศักดิ์ / ที่ปรึกษาสมาคม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุติ ซึ่งมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการธุรกิจท่องเที่ยว เป็นผู้มีความสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และให้การสนับสนุนอันเป็นหลักการและเป็นประโยชน์ต่อสมาคม หรือเป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม ซึ่งคณะกรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกได้

ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ประกอบอาชีพสุจริต
6.4 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นภัยต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง
6.5 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ
6.6ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นไปในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก 500 บาท
ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 500 บาท
7.2 สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก 300 บาท
ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาท
7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติดและประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสามาคมภายในกำหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือรับคำเชิญของผู้ที่สมัครคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
11.1 ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับทางสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
11.4 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสมาคม หรือปฏิบัติให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว อย่างร้ายแรง
11.5 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณางมติให้ลงชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สังคม

ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม
12.2 ได้รับข่าวสารการท่องเที่ยวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.3 ได้รับความช่วยเหลือด้านธุรกิจท่องเที่ยวตามขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสมาคม
12.4 มีสิทธิ์ร้องเรียนต่อสมาคมกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
12.5 มีสิทธิอภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจ ชี้แจงความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมใหญ่
12.6 ร้องขอต่อคณะกรรมการสมาคม เพื่อตรวจสอบทะเบียนเอกสารหรือทรัพย์สินของสมาคมได้ในเวลาอันสมควร
12.7 สมาชิกที่ไม่ได้ค้างชำระค่าบำรุงเท่านั้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
12.8 สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรม ซึ่งทางสมาคมเป็นผู้จัด เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม
12.9 เข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงทำหนังสือยื่นต่อกรรมการเพื่อให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.10 สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
12.11 ได้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งที่เป็นของสมาคม และสื่อกลาง ได้แก่ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ รายการโททัศน์ และ internet
12.12 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม โดยได้รับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดพิเศษ
12.13 สามารถใช้กลไกของสมาคม เป็นสื่อกลางในการนำข้อร้องเรียนและปัญหาของสมาชิกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

หมวดที่ 3 การดำเนินกิจกรรมของสมาคม

ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย 8 คน อย่างมากไม่เกิน 18 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมและให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สำหรับตำเหน่งอื่น ๆ ให้นายกเป็นผู้แต่ตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสามาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการ ของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
13.2 อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตาม หน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสามาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำแทน
13.3 เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดดารทำบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ สมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการเตรียมสถานที่ ของสมาคมและจัดเตรียมที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับ เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
13.8 กรรมการตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนด กำหนดให้ มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นและจะต้อง ไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนด ตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ตำแหน่งครบกำหนดแล้วตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพรางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งแบะรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าละคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ

ข้อ 15 ตำแน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญ คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ 16 กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก โดยคณะกรรมการไดอนุมัติแล้ว
16.3 ออกตามวาระที่ได้กำหนดไว้
16.4 พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ
16.5 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
16.6 ประธานแต่งตั้งสมาชิกสามัญให้ดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระการเป็นกรรมการ

สอบถามข้อมูล


คุณวิเชียร (นายกสมาคมฯ)
081-736-6311คุณเฉลิมพล (เลขาสมาคม)
081-587-5214


คุณปาลิดา (ผู้ประสานงาน)
081-856-5988

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านอาหาร ของกิน จังหวัดสุพรรณบุรี

รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูล

76 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

 

Last modified: 24/01/20

จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi | สถานที่ท่องเที่ยว | ที่พัก-รีสอร์ท | ร้านอาหาร แผนที่ | การเดินทาง | Other