จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี banana suphan