จังหวัดสุพรรณบุรี Suphanburi

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

สามชุก ตลาดร้อยปี